อะไรคือความจริง

ความจริงนั้นคือ สิ่งที่ถูกต้องเสมอโดยไม่จำกัดกาลเวลา และครอบคลุมทุกๆ สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก และในจักรวาลนี้ เป็นสิ่งที่อยู่เหนือเหตุ และ ผล ไม่แปลผันตามสิ่งใดในโลกธาตุนี้เป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญา แสวงหา และ เมื่อเข้าถึงแล้วจะปล่อยวางทุกๆอย่างได้ ในโลกนี้

image

สัจธรรม

 • image

  ปฏิจจสมุปบาท

  กฏของธรรมชาติ ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของทุกสรรพสิ่ง โดยอาศัยซึ่งเหตุปัจจัยอันหลากหลาย สืบเนื่องต่อกัน

 • image

  กฏไตรลักษณ์

  คุณสมบัติของทุกสรรพสิ่งในโลก และในจักรวาล ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถคงสภาวะอยู่ได้นาน และไม่มีตัวเองที่แท้จริง

 • image

  อริยสัจ 4

  ความจริงอันประเสริฐ และคำสอนที่นำมาซึ่งการเข้าถึงความจริงอันสูงสุด

ความจริงของโลก

โลกในความหมายของจักรวาลนี้ คือการรวมกลุ่มกันของ ธาตุ ดิน น้ำ ลม และ ไฟ โดยมีมนุษย์และสัตว์ต่างอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยมนุษย์นั้นได้ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นเพื่อใช้ยังชีพบนโลก โดยจะแบ่งหมวดหมู่ของเรื่องราวบนโลกดังนี้

 • กายภาพ
 • การปกครอง
 • จิต
 • เทคโนโลยี

ความเข้าใจเหล่านี้ ได้รวบรวมขึ้น เพื่อให้ทุกท่านได้เห็น ความเป็นไปของโลกในแง่มุมที่หลากหลาย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการดำรงชีวิตของสัตว์โลก ทั้งในทางที่เข้าสู่ความจริง และ ทางที่ออกจากความจริง
การเรียนรู้ความจริงบนโลกอย่างถูกต้อง จะช่วยให้ทุกชีวิตบนโลก อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และความเจริญอย่างยั่งยืน และในทางตรงกันข้าม หากขาดความเข้าใจซึ่งความจริงอันถูกต้องแล้ว ทุกชีวิตบนโลก จะก่อให้ความไม่สงบ และความเบียดเบียนขึ้นในโลก