ความจริง คือ ความเที่ยงแท้แน่นอน

ผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาความจริง เพราะเมื่อได้มาแล้วย่อมคงอยู่ตลอดไป การแสวงหาความจริงจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และมีความสำคัญที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ ความจริงนั้น ไม่ได้ยากเกิดกว่าจะค้นพบได้ และเป็นสิ่งที่คนปกติสามารถรู้ได้ 

ลักษณะของความจริงนั้น คือ ความเข้าใจ หรือ ข้อสรุป ที่เกิดขึ้นในจิตใจ โดยข้อสรุปน้ันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งใดๆ ที่จิตใจพิจารณาถึงอยู่

การจะค้นพบความจริง ต้องเริ่มต้นจาก ความเข้าใจของตนเองที่มีอยู่แล้ว อย่างแน่ชัด โดยเริ่มจากการตั้งคำถามตนเองว่า "เราทราบความจริงอะไรบ้าง" และ สิ่งที่เราทราบเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือไม่ หรือ เริ่มจากการตั้งคำถามว่า สิ่งที่ท่าน สังเกต และ รู้นั้น มีความเที่ยงหรือไม่

เมื่อเข้าใจความจริงแล้วใจ จะปล่อยวาง

เมื่อท่านศึกษาและคนพบความจริงแล้ว ใจของท่านจะปล่อยวางจากความยึดถือในสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่ความจริง เพราะสิ่งเหล่านั้น มีความไม่เที่ยง และยังส่งผลให้จิตใจเป็นทุกข์ และก่อให้เกิดความตัวมีตนที่เป็นของปลอม เมื่อใจปล่อยว่างจากสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้ว ย่อมเข้าสู่ความเที่ยง ที่แสวงหาที่ตลอดทั้งชีวิต ชีวิตจะมีความสมบูรณ์แบบ และ เกิดสันติสุขในจิตใจ อย่างแท้จริง